સાઇન-અપ કરો અનેગોખણપટ્ટી વિરોધી ભણતર માટે તમારું સમર્થન દર્શાવો

આરંભ

આરંભ એક હિન્દી શબ્દ છે જેનો અર્થ છે "શરૂ કરવા માટે". ડેલ માટે પણ, આરંભ એ બદલાવની દિશામાં પ્રથમ પગલું છે. આરંભ દ્વારા, ડેલ વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો, વાલીઓને પીસી ફોર એજ્યુકેશનનાં લાભ વિશે જણાવવા માગે છે, જેમ કે...

વધુ વાંચો

વેબિનાર ટ્રેનિંગ સેશન

શિક્ષકો (62 વેબિનાર )
15,808
મા - બાપ (32 વેબિનાર)
3,288

શિક્ષકો માટે આરંભ તાલીમ

તાલીમ અપાયેલા શિક્ષકોની સંખ્યા
91,351
ફરીથી તાલીમ અપાયેલા શિક્ષકોની સંખ્યા
32,039
તાલીમ અપાયેલ માતાઓની સંખ્યા
1,29,362

ટોચના ભલામણ