ડેલ પીસી શિક્ષણ

અમારાથી પ્રભાવિત થયેલાં શહેરો

4144

લાભાન્વિત શાળાઓની સંખ્યા

74914

પ્રશિક્ષિત અને પ્રમાણિત શિક્ષકોની સંખ્યા