ડેલ પીસી શિક્ષણ

અમારાથી પ્રભાવિત થયેલાં શહેરો

91,351

લાભાન્વિત શાળાઓની સંખ્યા

32,039

પ્રશિક્ષિત અને પ્રમાણિત શિક્ષકોની સંખ્યા