ડેલ પીસી શિક્ષણ

અમારાથી પ્રભાવિત થયેલાં શહેરો

4420

લાભાન્વિત શાળાઓની સંખ્યા

78773

પ્રશિક્ષિત અને પ્રમાણિત શિક્ષકોની સંખ્યા