ડેલ પીસી શિક્ષણ

અમારાથી પ્રભાવિત થયેલાં શહેરો

4,507

લાભાન્વિત શાળાઓની સંખ્યા

83,501

પ્રશિક્ષિત અને પ્રમાણિત શિક્ષકોની સંખ્યા