રિમોટ લર્નિંગ દિર્મયાન બાળકોના ર્િકાસ પાછળનું કાિણ

2020મ ાં, વૈશ્વિક રોગચ ળ - રરમોટ લશ્વનિંગનેક રણે
અમનેશીખવ ની અનેભણ વવ ની નવી પદ્ધશ્વિનો
પરરચય આપવ મ ાંઆવ્યો હિો. શ્વવદ્ય ર્થીઓએ િેમન
ઘરન અનકુ ૂળ વ િ વરણ વચ્ચેવગોમ ાં ભ ગ લીધો
હિો જેણેવગગખાંડન ડોમેઇન િેમજ શ્વશક્ષણ િકનીકોને
ફરીર્થી વ્ય ખ્ય શ્વયિ કરી હિી. એક આશ્ચયગજનક
ફ યદો જે આ પરરવિગનર્થી આવ્યો િેહિો રરમોટ
લશ્વનિંગ દરશ્વમય ન શ્વવદ્ય ર્થીઓનો શ્વવક સ. નીચેકેટલ ક
પરરબળો છેજેન ક રણેઆ શક્ય બન્:

1. શ ળ ન સમયપત્રકમ ાં અનકુ ૂળિ નેક રણે
શ્વવદ્ય ર્થીઓ િેમન શ ળ ન ક મ શ્વસવ ય
પણ પોિ ની પસાંદગીન અનય ક મ કરી
શકે છે. િેઓ રકિંમિી ઉત્પ દક સમય
બચ વી રહ્ય હોવ ર્થી, િેઓ આર મદ યક
રીિે ક મ કરી શકે છે. િે િેમન મ ટે
શૈક્ષણણક શ્વસવ યન રહિોને આગળ
વધ રવ નુાંપણ સરળ બન વેછે.

2. વધિી સહ નભુ શ્વૂિન વ િ વરણમ ાં શ્વશક્ષકો
કોસગવકગ અનેગ્રેરડિંગ સ ર્થેવધુનરમ બનય
છે. શ્વશક્ષકો દૂરસ્ર્થ શ્વશક્ષણ અને વ્ય પક
ઇક્વવટી મદ્દુ ઓન મ ળખ નેવધુઅનકુ ૂળ
બનય છે, જેન ક રણે વ િ વરણ
િણ વમવુિ બન્ુાંછે.

3. શ્વશક્ષકો અને શ્વવદ્ય ર્થીઓનો મસુ ફરીનો
સમય બચેછેજેર્થી િેઓએ વહેલી સવ રે
મૂકેલી એલ મગન ટકોરે ઉઠવ ની જરૂર
રહેિી નર્થી. િેન ક રણેિેઓ પૂરિી ઊંઘ
અને આર મ કરી શકે છે, પરરણ મે
ઉત્પ દકિ વધે છે અને િણ વને અસરક રક રીિેમેનેજ કરી શક ય છે.

વગગખાંડમ ાંર્થી શીખવુાં એ શ્વવદ્ય ર્થીઓ મ ટે એકબીજા
સ ર્થેજોડ વ ની એક શ્રેષ્ઠ રીિ હિી, પરાંતુદૂરસ્ર્થ
શ્વશક્ષણ શ્વવદ્ય ર્થીઓ અનેશ્વશક્ષકોમ ાં આત્મશ્વવિ સની
નવી લહેરનેપ્રોત્સ હન આપી રહ્ુાં છે. સરળિ ર્થી
કરી શક િી વ િચીિ અને નવ શીખવ ન
સ ધનોનો ઉપયોગ શ્વવદ્ય ર્થીઓને વગગમ ાં ધ્ય ન
આપવ મ ાંમદદ કરેછે.