ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮತ್ತು ಕಂಠಪಾಠ-ರಹಿತ ಕಲಿಯುವಿಕೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿರಿ

ಆರಂಭ್

ಆರಂಭ್ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಪದ ಇದರ ಅರ್ಥ “ಪ್ರಾರಂಭ” ಆಗಿದೆ. ಡೆಲ್‌ಗೂ ಕೂಡ ಆರಂಭ್, ಬದಲಾವಣೆಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಆರಂಭ್ ಮೂಲಕ, ಡೆಲ್ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಪಿಸಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ, ಹೀಗೆ...

ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಓದಿರಿं

ವೆಬಿನಾರ್ ತರಬೇತಿ ಸೆಷನ್

ಶಿಕ್ಷಕರು(62 ವೆಬ್ನಾರ್)
15,808
ಪೋಷಕರು (32 ವೆಬ್ನಾರ್)
3,288

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆರಂಭ್ ತರಬೇತಿ

ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ
91,351
ಮರು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ
32,039
ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ತಾಯಂದಿರ ಸಂಖ್ಯೆ
1,29,362

ಟಾಪ್ ಶಿಫಾರಸು

ವಿಡಿಯೋಗಳ