ದೂರಸ್ಥ ಕಲಿಕೆ (ರಿಮೋಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್) ಸ್ಮಯದಲಿಿಮಕಕಳು ವಿಕಸ್ನಗೊಳಳಲು ಕಾರಣ

2020 ರಲ್ಲಿ, ಜಾಗತಿಕ ಸಾಾಂಕ್ಾಾಮಿಕ ರ ೋಗದಾಂದಾಗಿ ನಾವು
ಕಲ್ಲಕ್ ಮತ್ತು ಬ ೋಧನ ಯ ಹ ಸ ವಿಧಾನವನತು
ಪರಿಚಯಿಸಿದ ದೋವ , ಅದ ೋ ದ ರಸಥ ಕಲ್ಲಕ್ (ರಿಮೋಟ್
ಲರ್ನಾಂಗ್). ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿದಾಾರ್ಥನಗಳು ತ್ಮಮ
ಮನ ಯಲ್ಲಿಯೋ ಕತಳಿತ್ತಕ್ ಾಂಡತ ತ್ರಗತಿಗಳಿಗ
ಹಾಜರಾಗಿದದರತ, ಇದತ ತ್ರಗತಿಯ ಡ ಮೋನ ಗಳನತು ಮತ್ತು
ಬ ೋಧನಾ ತ್ಾಂತ್ಾಗಳನತು ಮರತವಾಾಖ್ಾಾರ್ಸಿತ್ತ. ತಿೋವಾವಾದ
ಬದಲಾವಣ ಯಿಾಂದ ಕಾಂಡತ ಬಾಂದ ಆಶ್ಚಯನಕರ
ಪಾಯೋಜನವ ಾಂದರ ದ ರಸಥ ಕಲ್ಲಕ್ ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ವಿದಾಾರ್ಥನಗಳು ವಿಕಸನಗ ಳುುತಿುದದರತ. ಇದನತು
ಸಾಧಾವಾಗಿಸಿದ ಕ್ ಲವು ಅಾಂಶ್ಗಳನತು ಕ್ ಳಗ ರ್ೋಡಲಾಗಿದ:

1. ಶಾಲಾ ವ ೋಳಾಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹ ಾಂದಾಣಿಕ್
ಮಾಡಿಕ್ ಳುಬಹತದಾದತದರಿಾಂದ ವಿದಾಾರ್ಥನಗಳಿಗ
ತ್ಮಮ ಶಾಲಾ ಕ್ ಲಸದ ಮೋಲ ಹ ಚ್ಚಚನ ಆಯೆ
ಇರತತ್ುದ . ಅವರತ ತ್ಮಮ ಅಮ ಲಾವಾದ
ಸಮಯವನತು ಉಳಿಸತತಿುರತವುದರಿಾಂದ, ಅವರತ
ತ್ಮಮ ಕ್ ಲಸವನತು ಶಾಾಂತ್ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ
ಕ್ ೈಗ ಳುಬಹತದತ. ಇದತ ಅವರಿಗ ಶಿಕ್ಷಣವನತು
ಹ ರತ್ತಪಡಿಸಿ ಇತ್ರ ಆಸಕ್ತುಗಳನತು
ಮತಾಂದತವರ ಸಲತ ಸತಲಭವಾಗತತ್ುದ .

2. ಹ ಚ್ಚಚನ ಪರಾನತಭ ತಿಯಿಾಂದಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರತ
ಕ್ ೋರ್ ನವರ್ಕನ ಮತ್ತುಗ ಾೋಡಿಾಂಗ್ ಕತರಿತ್ಾಂತ ಹ ಚತಚ
ಮೃದತವಾಗಿದಾದರ . ಶಿಕ್ಷಕರತ ಮನ ಕಲ್ಲಕ್ ಯ
ವಾವಸ ಥಗ ಮತ್ತು ವಾಾಪಕವಾದ ಸಮಾನ
ಅಾಂಶ್ಗಳಿಗ ಹ ಚತಚ ಹ ಾಂದಕ್ ಳುುತಿುದಾದರ , ಇದತ
ಹ ಚತಚ ಒತ್ುಡ-ಮತಕು ವಾತಾವರಣಕ್ ೆ
ಕ್ಾರಣವಾಗತತ್ುದ .

3. ದ ರಸಥ ಕಲ್ಲಕ್ ಯಿಾಂದಾಗಿ, ಮತಾಂಜಾನ ಅಲಾರಾಾಂ
ನ ಾಂದಗ ಬ ೋಗನ ೋ ಎಚಚರಗ ಳುುವ
ಅಗತ್ಾವಿಲಿದರತವುದರಿಾಂದ ಶಿಕ್ಷಕರತ ಮತ್ತು ವಿದಾಾರ್ಥನಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿ ಅಮ ಲಾವಾದ
ಪಾಯಾಣದ ಸಮಯವನತು ಉಳಿಸತತಿುದಾದರ . ಇದತ
ಅವರಿಗ ಸಾಕಷ್ತಿ ರ್ದ ಾ ಮತ್ತು ವಿಶಾಾಾಂತಿಯನತು
ರ್ೋಡತತ್ುದ , ಇದರಿಾಂದಾಗಿ ಕಲ್ಲಕ್ಾ ಮಟ್ಿಗಳು
ಹ ಚ್ಾಚಗತತ್ುವ ಮತ್ತು ಒತ್ುಡವನತು
ಪರಿಣಾಮಕ್ಾರಿಯಾಗಿ ರ್ಭಾಯಿಸಬಹತದತ.

ತ್ರಗತಿಯಿಾಂದ ಕಲ್ಲಯತವುದತ ವಿದಾಾರ್ಥನಗಳಿಗ ಪರಸಪರ
ಸಾಂಪಕನ ಸಾಧಿಸಲತ ಉತ್ುಮ ಮಾಗನವಾಗಿದದರ , ದ ರಸಥ
ಕಲ್ಲಕ್ ಯತ ವಿದಾಾರ್ಥನಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶಾಾಸದ
ಹ ಸ ಅಲ ಯನತು ಬ ಳ ಸತತಿುದ . ಸಾಂವಹನದ ಸತಲಭತ ಮತ್ತು
ಹ ಸ ಕಲ್ಲಕ್ಾ ಸಾಧನಗಳನತು ಬಳಸತವುದರಿಾಂದ ಅದತ
ವಿದಾಾರ್ಥನಗಳಿಗ ತ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕ್ ಡಲತ ಸಹಾಯ
ಮಾಡತತ್ುದ .