ആന്റി- റോട്ട് ലേണിംഗിന് താങ്കളുടെ പിന്തുണ നൽകുക   

ആരംഭ്

ആരംഭ് എന്നത് ഒരു ഹിന്ദി വാക്കാണ്. 'തുടക്കം കുറിക്കുക' എന്നാണതിനർത്ഥം. ഡെല്ലിനും ആരംഭ് മാറ്റത്തിന്റെ ദിശയിലേക്കുള്ള പുതിയ ചുവടുവയ്പ്പാണ്. ആരംഭിലൂടെ , വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഒരു പിസിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികയെും അധ്യാപകരെയും മാതാപിതാക്കളെയും അറിയിക്കുവാനാണ് ഡെൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്...

കൂടുതൽ വായിക്കുക

അധ്യാപകർക്കായുള്ള ആരംഭ് ട്രെയിനിംഗ്

പ്രയോജനം ലഭിച്ച സ്കൂളുകൾ
91,351
പരിശീലനവും അംഗീകാരവും സിദ്ധിച്ച അധ്യാപകർ
32,039
പരിശീലനം ലഭിച്ച അമ്മമാർ
1,29,362

ടോപ്പ് ശുപാർശ