ആന്റി- റോട്ട് ലേണിംഗിന് താങ്കളുടെ പിന്തുണ നൽകുക   

ആരംഭ്

ആരംഭ് എന്നത് ഒരു ഹിന്ദി വാക്കാണ്. 'തുടക്കം കുറിക്കുക' എന്നാണതിനർത്ഥം. ഡെല്ലിനും ആരംഭ് മാറ്റത്തിന്റെ ദിശയിലേക്കുള്ള പുതിയ ചുവടുവയ്പ്പാണ്. ആരംഭിലൂടെ , വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഒരു പിസിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികയെും അധ്യാപകരെയും മാതാപിതാക്കളെയും അറിയിക്കുവാനാണ് ഡെൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്...

കൂടുതൽ വായിക്കുക

വെബിനാര്‍ പരിശീലന സെഷന്‍

അധ്യാപകർ (62 വെബിനാർ)
15,808
മാതാപിതാക്കൾ (32 വെബിനാർ)
3,288

അധ്യാപകർക്കായുള്ള ആരംഭ് ട്രെയിനിംഗ്

പരിശീലിപ്പിച്ച അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം
91,351
പുനഃപരിശീലിപ്പിച്ച അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം
32,039
പരിശീലിപ്പിച്ച അമ്മമാരുടെ എണ്ണം
1,29,362

ടോപ്പ് ശുപാർശ