വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായുള്ള ഡെൽപിസി

ബാധിച്ചതായി നഗരം

91,351

പ്രയോജനം ലഭിച്ച സ്‌കൂളുകളുടെ എണ്ണം

32,039

പരിശീലിക്കുകയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകരുടെ എണ്ണം