വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ വിജയത്തിലേക്കുള്ള 360⁰ സമീപനം സാങ്കേതികവിദ്യ എങ്ങനെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതെങ്ങനെ

 

ഒരു 360⁰ സമീപനം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനത്തിനുള്ള എല്ലാ മാർഗ്ഗങ്ങളും ടച്ച്പോയിന്റുകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ലബോറട്ടറികൾ മുതൽ അവർ പിയർ-ടു-പിയർ പഠനത്തിനായി ഉള്ളടക്കം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മാധ്യമം വരെ 360⁰ പഠനം സമഗ്രമായ വികാസത്തെ സാദ്ധ്യമാക്കുന്നു.

പഠനത്തോടുള്ള ഈ സമീപനത്തിന് ഇന്ന് സാങ്കേതികവിദ്യ നേതൃത്വം നൽകുന്നു. ഇ-ബുക്കുകൾ, PDFകൾ, ഓഡിയോ/വിഷ്വൽ പഠനം, ഗസ്റ്റ് ലെക്ച്ചർമാർ, ഗ്ലോബൽ ക്ലാസ് മുറികൾ, എൻഡ്-ടു-എൻഡ് പഠനം, തത്സമയ ഫീഡ് ബാക്ക്, സംശയം പരിഹരിക്കൽ എന്നിവ പോലുള്ള സംവേദനാത്മകവും ആകർഷകവുമായ പഠന രീതികൾ ഇത് ക്ലാസ് മുറികളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു.

ഇതിന് ധാരാളം ഗുണങ്ങളുണ്ട്:

 

  • വ്യക്തിപരമായ പഠനം

പരമ്പരാഗത പഠനരീതിക്ക് വിരുദ്ധമായി, ഡിജിറ്റൽ പഠനം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഒന്നിലധികം വഴികൾ നൽകുന്നു. A/V, പിയർ-ടു-പിയർ പഠനം, ഇബുക്കുകൾ മുതലായവ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏറ്റവും സുഖപ്രദമായ ഒരു രൂപത്തിൽ പഠിക്കാൻ കഴിയും.

 

  • മെച്ചപ്പെട്ട നിലനിർത്തൽ

ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അവർക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ, അത് ഓഡിയോ, വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ വാചകം ആകട്ടെ, അവർ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കാലം നിലനിർത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

 

  • സജീവ പങ്കാളിത്തം

അവതരണങ്ങൾ ആകര്&zwjഷകമാകുന്ന പോലുള്ള രസകരമായ പഠന മാർ ഗ്ഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, അധ്യാപകർ ക്ക് ക്ലാസിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും.

 

  • സഹകരണമുള്ളതും പിയർ-ടു-പിയറുമായ പഠനം

ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ, അസൈൻമെന്റുകൾ, തത്സമയ അപ് ഡേറ്റുകൾ എന്നിവയിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിവരങ്ങൾ പങ്കിടാനും പരസ്പരം വളരാനും പഠിക്കാനും കഴിയും.

 

  • ഭാവിക്കു വേണ്ടി തയ്യാറാകാൻ അവരെ സഹായിക്കുന്നു

ഭാവി ഡിജിറ്റലാണ്. PC പഠനം പോലെ, നാളത്തെ ടൂളുകൾ കുട്ടികളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ, അവർക്ക് ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ ആവശ്യമായ കഴിവുകൾ സജ്ജമാക്കാം.

 

ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് മാതാപിതാക്കൾ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, അധ്യാപകർ എന്നിവർക്കിടയിൽ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഡെൽ ആരംഭിൽ ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ക്ലാസ് മുറികളിലേക്ക് PC പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയ പഠനം കൊണ്ടുവരുന്നതിലൂടെ, സർഗ്ഗാത്മകത, വിമർശനാത്മക ചിന്ത, സങ്കീർണ്ണമായ പ്രശ് നപരിഹാരം എന്നിവ നാളെയുടെ ഭാവി ആകേണ്ട, ഇന്നത്തെ കുട്ടികളിൽ വളർത്താൻ ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.