നിങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന 5 മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് പാഠ പദ്ധതികൾ

വിവരങ്ങൾ, ഡാറ്റ, കണക്കുകൾ എന്നിവ ക്രമീകരിക്കുവാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും അവതരിപ്പിക്കാനും ഓഫീസ്, വീട്, സ് കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ സഹായകരമായ ഉപാധിയാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ്.

 

 

പഠനം രസകരമായ ഒരു അനുഭവം ആക്കാൻ  വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കുന്ന 4 മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് പാഠ പദ്ധതികൾ ഇതാ.

  • മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേഡ് പാഠ പദ്ധതികൾ - ഉപന്യാസങ്ങൾ, ടെസ്റ്റുകൾ, ക്വിസുകൾ എന്നിവ പോലുള്ള ഡോക്യുമെന്റുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് പ്രാഥമികമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ജനപ്രിയ പ്രോഗ്രാമാണ് വേഡ്. വിവരങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതും മനസ്സിലാക്കുന്നതും എളുപ്പമാക്കുന്ന നിരവധി ലളിതവും ഉപയോഗപ്രദവുമായ സവിശേഷതകൾ വേഡിനുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, വ്യാകരണ പിശകുകൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നതിലൂടെയും വ്യാകരണപരമായി കൃത്യത വരുത്തുന്നതിന് തിരുത്തലുകൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിലൂടെയും ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് ഉപന്യാസ രചനയെ സഹായിക്കുന്നു.
  • മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക് സൽ പാഠ പദ്ധതികൾ - നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുള്ള രീതിയിൽ ഡാറ്റ ക്രമീകരിക്കാൻ എക് സലിന് കഴിയും. കൂടാതെ അടിസ്ഥാനപരവും ഒപ്പം  സങ്കീർണ്ണവുമായ ഗണിതശാസ്ത്ര പ്രശ് നങ്ങൾ ചെയ്യാനും കഴിയും. ഇത് അനവധി ഡാറ്റകളെ കളർഫുൾ ചാർട്ടുകളിലേക്കും ഡയഗ്രമുകളിലേക്കും മാറ്റുന്നു. പ്രവചനങ്ങൾ നടത്താൻ ഇത് വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ശരിയായ സൂത്രവാക്യം തിരഞ്ഞെടുത്ത് കൂട്ടലും കുറയ്ക്കലും പോലുള്ള ഗണിത പ്രശ് നങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എക് സൽ ഉപയോഗിക്കാം.
  • മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പവർപോയിന്റ് പാഠ പദ്ധതികൾ - പ്രൊഫഷണലും അതേസമയം സ്ഥിരതയുള്ളതുമായ ഒരു ഫോർമാറ്റ് സൃഷ്ടിച്ച് പ്രസന്റേഷനുകൾ തയ്യാറാക്കാനും അവതരിപ്പിക്കാനും പവർപോയിന്റ് സഹായിക്കുന്നു. ഉള്ളടക്കത്തിന് ഒരു ചിത്രീകരണ പശ്ചാത്തലം നൽകുകയും കൂടുതൽ വിഷ്വൽ ഇംപാക്റ്റിനായി സ്ലൈഡുകൾ ആനിമേറ്റുചെയ്യുകയും ചെയ്യാം.  ചരിത്രം, ഭൂമിശാസ്ത്രം, ശാസ്ത്ര പാഠപുസ്തകങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നതിനുപകരം കൂടുതൽ രസകരമായ രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ ഇത് വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കുന്നു.
  • മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പബ്ലിഷർ പാഠ പദ്ധതികൾ - വിദ്യാർത്ഥികളെ സർഗ്ഗാത്മകവും കലാപരവും ഭാവനാത്മകവുമാക്കാൻ പബ്ലിഷർ സഹായിക്കുന്നു. ഇനിപ്പറയുന്ന കാരണങ്ങളാൽ ഇത് ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഫലപ്രദമാകും:
    • വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ അവതരണങ്ങൾ / ഓറൽ എക് സാമുകൾക്കിടയിൽ ഒരു കഥ എഴുതാനും ചിത്രീകരിക്കാനും കഴിയും
    • പ്രോജക്റ്റുകൾ / അസൈൻമെന്റുകൾക്കായി അവർക്ക് ഒരു പാരസ്പര്യമുള്ള വാർത്താക്കുറിപ്പ് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും
    • ആർട്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റിന് ഡിജിറ്റൽ കാറ്റലോഗുകളും ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡുകളും നിർമ്മിക്കാൻ പബ്ലിഷർ ഉപയോഗിക്കാം

ഒരു അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് സർട്ടിഫിക്കേഷനായി തയ്യാറാകണം. ആഗോളതലത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട നിലവാരമനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ ഉപകരണങ്ങളും സാങ്കേതികവിദ്യയും ഉള്ളതിനാൽ മുകളിലുള്ള പാഠങ്ങൾ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായും എളുപ്പത്തിലും പഠിപ്പിക്കാൻ ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. പഠനവുമായി നിങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ബന്ധം നവീകരിക്കുന്നതിനും പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനും ഈ കഴിവുകൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.