ഡിജിറ്റൽ പാരന്ിിംഗിന അവശ്യിം വവണ്ട ചെക്ക്ലിസ്റ്റ

 

രക്ഷാകർതൃതവിം

അത് ഒരു വജാലിയായിരുചെങ്കിൽ - ഒരു മുഴുവൻ സമയ, 24/7 വ്ാൾ ആയിരിക്കുിം.

നിങ്ങൾക്ക് വവണചമങ്കിലുിം അചലങ്കെിലുിം നിങ്ങളുചെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ ധാരാളിം "ചെക്ക്" ഉൾചെെുെതാണ്

ഇനി ഒരു വലിയ വൊദയിം, നിങ്ങൾ ഒരു ഡിജിറ്റൽ പാരന്ിിംഗ് വ്പാ എങ്ങചന ആകുിം?

 

1. അത് നിങ്ങള ോടെപ്പം തചെ ആരിംഭിക്കുെു

നിങ്ങൾക്ക് എചെങ്കിലുിം മനസ്സിലാകാത്ത പക്ഷിം – അതിചന കു്ിച്ച് ഗവവഷണിം നെത്തുക. മറ്റ് മാതാപിതാക്കൾ, നിങ്ങളുചെ കുട്ടികളുചെ അധയാപകർ, സഹ്പവർത്തകർ, അയൽക്കാർ, നിങ്ങളുചെ ചനറ്റ്വർക്കിലുള്ളവര് അങ്ങചന എലൊവരുമായി സിംസാരിച്ച് സവയിം പഠിക്കുക. നിങ്ങളുചെ കുട്ടി കാണുെതിന മുമ്പുതചെ ഒരു പിസി ്ിവസാർസ് നിങ്ങൾ സവയിം പരിവശ്ാധിക്കുക എെതാണ് നിങ്ങളുചെ അെുത്ത നെപെി.

 

2. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുചെ കുഞ്ഞിൻച് വ്ാൾ വമാഡൽ ആണ്

നിങ്ങൾ ആണ് അവരുചെ ആദയചത്ത സൂെർഹീവ്ാ . നിങ്ങൾ എെു ചെയ്താലുിം അത് ഒരു ഉദാഹരണിം ആകുെു. നിങ്ങൾ ഏതുസമയവുിം സ്്കീനിൽ വനാക്കിയിരിക്കുെു അചലങ്കെിൽ സാവങ്കതികവിദയയിൽ സമയിം ചെലവഴിച്ച് നിങ്ങളുചെ കുട്ടിചയ അവഗണിക്കുകയാചണങ്കിൽ - നിങ്ങളുചെ കുട്ടി യുിം അത് തചെ ചെയ്യുെു. നിങ്ങൾ ഇക്കാരയങ്ങളിൽ ശ്രിയായ നിലപാട് സവീകരിക്കുകയാചണങ്കിൽ, നിങ്ങളുചെ കുട്ടി നിങ്ങളുചെ കാൽൊെുകൾ പിെുെരുിം. 

 

3. സഹോയകമോകുന്ന രക്ഷാകർതൃ നിയ്െണങ്ങൾ

പിസിയിൽ നിങ്ങളുചെ കുട്ടിയ്ക്കായി മചറ്റാരു ഉപവയാക്തൃ ച്പാഫൈൽ ്കമീകരിക്കുെതിൽ നിെുിം ആരിംഭിക്കുക തുെർെ് ഓവരാ ചവബ്ഫസറ്റുിം സാവധാനിം പരിവശ്ാധിക്കുക. ഗൂഗിൾ, യൂ െയൂബ് എെിവയാണ് ്പധാനചെട്ടവ. നിങ്ങൾ ആ നിയ്െണങ്ങൾ സജ്ജമാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അൽ പിം ആശ്വാസമാകുിം

 

4. വലിയ നിയമങ്ങൾ മഹത്തരമായി അവതരിെിക്കുക

ആരാണ് നിയ്െണത്തിലായിരിക്കാന ഇഷ്ടചെെുെത്? നിങ്ങളുചെ കുട്ടിക്ക് വവണ്ടി അവർ സവെിം നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാചണങ്കിൽ - അവ പിചെ ലിംഘിക്കുെ ്പശ്നമുണ്ടാകിലെ. അവ ഒരുമിച്ചിരുെ് എഴുതി തയ്യാ്ാക്കുക. ശ്ക്തമായ പാവസവർഡുകൾ സജ്ജമാക്കുകയുിം അവ നിങ്ങവളാട് പങ്കുചവക്കുക, ബുക്ക്മാർക്ക് ചെയ്ത ചവബ്ഫസറ്റുകചള മാ്തിം ആക്സസ് ചെയ്യുക, ഒരു ദിവസിം ഒവൊ രവണ്ടാ മണിക്കൂർ മാ്തിം പിസി ഉപവയാഗിക്കുക തുെങ്ങിയ നിയമങ്ങൾ കാരയകാരണ സഹിതിം വിശ്ദീകരിച്ചാൽ കുട്ടി സവാഗതിം ചെയ്യുിം 

 

5. സാമൂഹികമാകുെത് നലെതാണ്

വാസ്തവത്തിൽ ഇത് വളചര നലതൊണ്!

എൊൽ ഇവിചെ നിങ്ങൾ വളചര ്ശ്ദ്ധാലുക്കളായിരിക്കണിം. നിങ്ങളുചെ കുട്ടിക്ക് രഹസയ അചക്കൌണ്ടുകളിചലെെ് ഉ്െുവരുത്തുക.

അവത സമയിം മ്ുവശ്ിം കൂെി െിെിക്കണിം, നിങ്ങളുചെ കുട്ടികൾക്ക് അവരുചെ സവെമായ ഇെിം നൽകണിം - അവരുചെ ഉള്ളെക്കചത്ത കൂെുതൽ വിശ്കലനിം ചെയ്യുെതുിം വപാസ്റ്റുകളിൽ അഭി്പായമിെുെതുിം ഒഴിവാക്കുക

നിങ്ങളുിം നിങ്ങളുചെ കുട്ടികളുിം പരസ്പരിം രണ്ടുവപരിൽ നിെുിം പഠിക്കണിം. നിങ്ങളുചെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുചവക്കുക. നിങ്ങളുമായി ആശ്യവിനിമയിം നെത്തുെതിന അവചര വ്പാത്സാഹിെിക്കുക. ആതയെികമായി, ഇത് സാവങ്കതികവിദയയുചെ സഹായവത്താചെ വളരുെതുിം അവതാചൊെിം രസകരമായവ ആസവദിക്കുകയുിം ചെയ്യുക.