റിമ ോട്ട് മേണിിംഗ് സ യത്ത് കുട്ടികൾ അഭിവൃദ്ധി പ്രോരിക്കുന്നതിന്ററ കോരണിം

2020-ൽ, ആഗ ോള മഹോമോരി നിമിത്തം
നമ്മൾ ഒരു പുതിയ പഠന-പഠിപ്പിക്കൽ
രീതി പരിചയിച്ചു - വിദൂര പഠനം.
വിദയോർത്ഥികൾ അവരുടെ
വീട്ടിലിരുന്നുതടന്ന ക്ലോസുകളിൽ
പടെെുത്തു, ഇത് ക്ലോസ് റൂമിന്ടറ
ട ോടമയ് നുകൾക്കും അധ്യോപന
സോഗെതികതകൾക്കും ഒരു
പുനർനിർവചനം നൽകി.വിദൂര
പഠനത്തിനിെയിൽ വിദയോർത്ഥികൾ
അഭിവൃദ്ധി പ്പോപിക്കുന്നതോയിരുന്നു
ഈ വലിയ മോറ്റം ടകോണ്ടുണ്ടോയ ഒരു
അത്ഭുതകരമോയ ഗനട്ടം. ഇത്
സോധ്യമോക്കിയ ചില ഘെകങ്ങൾ
ചുവടെ ടകോെുക്കുന്നു:

1. സ്കൂൾ ടെ യൂളുകളിടല
വഴക്കം വിദയോർത്ഥികൾക്ക്
അവരുടെ സ്കൂൾ
പ്പവർത്തനത്തിൽ കൂെുതൽ
തിരടെെുപ്പ് സവോതപ്്യം
നൽകുന്നു. വിലഗയറിയ
ഉൽപോദന സമയം
ലോഭിക്കുന്നതിനോൽ, അവർക്ക്
ആയോസം കുറെ രീതിയിൽ
ഗ ോലിടയ
സമീപിക്കോനോകും.ഇത്
പോഗഠയതര തോൽപ്പരയങ്ങൾ
പി്ുെരുക അവർക്ക്
എളുപ്പമോക്കുന്നു.

2. സഹോനുഭൂതി വർധ്ിച്ചതിനോൽ
അധ്യോപകർ ഗകോഴ് സ്
പ്പവർത്തനങ്ങളിലും
ഗപ് ിം ിലും കൂെുതൽ
ഔദോരയം കോണിക്കുന്നു.
വീട്ടിൽടവച്ചുള്ള
പഠനത്തിന്ടറയും
വയോപകമോയ ഓഹരി
പ്പശ് നങ്ങളുടെയും ഘെനകടള അധ്യോപകർ കൂെുതൽ
ഉൾടക്കോള്ളുന്നതിന്ടറ
ഫലമോയി കൂെുതൽ
സമ്മർദ്ദരഹിതമോയ ഒരു
അ്രീക്ഷം ഉളവോയിട്ടുണ്ട്.

3. വിദൂര പഠനം
അവലംബിക്കുന്നതിനോൽ
അദ്ധയോപകരും
വിദയോർത്ഥികളും വിലടപ്പട്ട
യോപ്തോസമയം ലോഭിക്കുന്നു,
മോപ്തമലല അവർക്ക് അലോറം
ടവച്ച് ഗനരടത്ത
എഴുഗന്നൽഗക്കണ്ട ആവശ്യവും
ഇലല.ഇത് അവർക്ക് മതിയോയ
ഉറക്കവും വിപ്ശ്മവും
നൽകുന്നു, തന്മൂലം
ഉൽപോദനക്ഷമത കൂെുകയും
ഫലപ്പദമോയി സമ്മർദം
കകകോരയം ടചയ്യോൻ
സോധ്ിക്കുകയും ടചയ്യുന്നു.

ക്ലോസ്റൂമിലിരുന്ന് പഠിക്കുന്നത്
വിദയോർത്ഥികൾക്ക് പരസ്പരം
ബന്ധടപ്പെോനുള്ള മികച്ച
മോർ മോയിരുടന്നെിലും, വിദൂര പഠനം
വിദയോർത്ഥികൾക്കും അധ്യോപകർക്കും
ഇെയിൽ ഒരു പുതിയ
ആത്മവിശ്വോസം വളർത്തുന്നു.
എളുപ്പത്തിലുള്ള ആശ്യവിനിമയവും
പുതിയ പഠന ഉപകരണങ്ങളുടെ
ഉപഗയോ വും ക്ലോസിൽ പ്ശ്ദ്ധഗയോടെ
തുെരോൻ വിദയോർത്ഥികടള
സഹോയിക്കുന്നു.