നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ദിവസവുും വായിക്കേണ്ടതിന്ടെ പ്രാധാനയും

 

"നിങ്ങൾഎപ്തക്കതാളും വായിേുക്കനാ അപ്തയുും കൂെുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അെിയുും. നിങ്ങൾ എപ്തക്കതാളും ഠിേുക്കനാ അപ്തയുും കൂെുതൽസ്ഥലളിൽ നിങ്ങൾ ക്കരാകുും."

- ക്ക ാ. സയൂസ്

കുട്ടികൾഎന്തുടകാണ്ട് കഥാസമയും ഇഷ്ടടെെുനു എന് ക്ക ാക്െർ സയൂസ് വയക്തമാേിയിട്ടുണ്ട്.ഉെേസമയതിനു മുക്കപാ
ഞായൊഴ്ച ഉച്ചക്കയാെു കൂെിക്കയാ,വായന ഇഷ്ടടെെുന ഒര്ു കുട്ടി ജീവിത വിജയതിന്ടെ രാതയിൽആടെന് ഉെെ്- കാര്െും എടന്തനു ക്കനാോും:

 

കാര്െും # 1

നിങ്ങളുടെ കുട്ടിഎപ്ത പ്രായതിലുള്ളതാടെനത് വിഷയമലല, വായനകൾ തലക്കച്ചാെിന്ടെ ഇെതുഭാഗത് നിര്വധി ഭാഗങ്ങടള ഉക്കതജിെിേുനു - ശാസ്പ്തതിലുും ഗെിതതിലുുംഎന ക്കരാടല യുക്തി ടകാണ്ട്  ചക്കേണ്ടക്കജാലികൾ ടചേുനു.

ഒര്ു ദിവസും ഒര്ു അധയായും വായിേുനത് ക്കരാലുും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽആക്കര്ാഗയകര്മായ മസ്തിഷ്ക്േവുും ഭാഷാ വികസനവുും ഉെൊേുും.കുട്ടി വായിോൻ ഇഷ്ടടെെുനടതടന്തന് നിങ്ങൾ കടണ്ടതെടമന് മാപ്തും!

 

കാര്െും # 2

ക്കവൾഡ്എേക്കൊമിേ് ക്ക ാെും നെതിയ ഒര്ു രഠനമനുസര്ിച്ച്, പ്രവൃതികളുടെ ക്കലാകത് പ്രഗത്ഭനാകുവാൻ ഒര്ു വയക്തിേ് ക്കവണ്ട ഏറ്റവുും മികച്ച കഴിവുകളിൽ ഒനാണ്സർഗാത്മകത. ധാര്ൊരര്മായ വവവിധയും അടലലങ്കിൽ ടമച്ചടെെുന ലപ്രാപ്തി, പ്രശ്നരര്ിഹാര് ക്കശഷി എനിവ ടമച്ചടെെുതുനതിൽ സ്ഥിര്തക്കയാടെയുള്ള വായന വയക്തിടയ സഹായിേുടമന് ഗക്കവഷെ സുംഘെത കടണ്ടതിയിട്ടുണ്ട്.

 

കാര്െും # 3

"പ്രകാശിെിേുവാനായി ജീവിേൂ, മതിെ് ക്കതാനിെിോനായലല."

-അജ്ഞാതു

നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾേ് വയക്തമായി സുംസാര്ിോൻ ധാര്ാളമായ രദസപതുണ്ടാോൻ കഴിയെടമങ്കിൽ, അവടര് വായനയുടെ ക്കലാകക്കതേ് ആനയിേെും. ഒര്ു രുസ്തകും പ്രധാനമായുും ഒര്ുഎഴുതുകാര്ന്ടെ ചിന്തയുടെ പ്രകെനമാണ്– കുട്ടിേ് തന്ടെ ആശയും പ്രകെിെിോൻ അടതാര്ു ബ്ലൂപ്രിന്്ആണ്

 

കാര്െും # 4

നിങ്ങളുടെ കുട്ടിടയ പ്രക്കചാദിെിോൻ നിങ്ങൾആപ്ഗഹിേുനുടവങ്കിൽ, വായനയാണ്അതിനുള്ളവഴി. രുസ്തകതിടല കഥാരാപ്തങ്ങൾ ടവലലുവിളി ക്കനര്ിെുനതു കാെുക്കപാൾഅവര്േുും ടവലലുവിളികളിൽ നിന് ഒളിക്കച്ചാൊടത  വടയ ക്കനര്ിൊൻ കഴിയുും.

നിങ്ങളുടെ കുട്ടി കപയൂട്ടെിൽ രുസ്തകങ്ങൾ വായിോൻ നിങ്ങൾ ആപ്ഗഹിേുനുക്കണ്ടാ?

ടകാള്ളാും!ഓൺവലനിൽ വായിോനായി ചില അത്ഭുതകര്മായ ടവബ്വസറ്റുകൾ ഇതാ: -

നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ഒര്ു അത്ഭുതകര്മായ സ്റ്റ ി ക്കപ്േേ് ആശയമാണ് വായന എന് മെേര്ുത. മനസ്സിടന പ് ഷ്ക് ആയി
സൂക്ഷിേുനതിന്, പ്രക്കതയകിച്ച് രര്ീക്ഷസമയത്, വിദയാർത്ഥികൾ കൃതയമായ ഇെക്കവളകളിൽ സ്റ്റ ി ക്കപ്േേ്എെുേെും. അതിന് വായിേുനതിടനോൾ ടമച്ചമായ മാർഗും മടറ്റന്തുണ്ട്!