உணரா கற்றலுக்கு எதிரான உங்களின் ஆதரவைக் காட்டுங்கள்.

ஆரம்ப்

ஆரம்ப் என்பது “துவங்குவது” என்று பொருள்படும் இந்தி வார்த்தையாகும். டெல்லுக்கும், ஆரம்ப் என்பது மாற்றத்திற்கான திசையில் ஒரு முதல் அடியாகும். ஆரம்ப் மூலமாக, மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள்,பெற்றோர்களுக்கு கல்விக்கான கம்ப்யூட்டரின் பயன்கள் பற்றி தகவலளிக்க டெல் விரும்புகிறது, அதாவது...

மேலும் படிக்கவும்

வெபினார் பயிற்சி அமர்வு

ஆசிரியர்கள் (62 वவெபினார் )
15,808
பெற்றோர்(32 வெபினார்)
3,288

ஆசிரியர்களுக்கான ஆரம்ப் பயிற்சி

பயிற்சியளிக்கப்பட்ட ஆசிரியர்களின் எண்ணிக்கை
91,351
மறுபயிற்சியளிக்கப்பட்ட ஆசிரியர்களின் எண்ணிக்கை
32,039
பயிற்சியளிக்கப்பட்ட தாய்மார்களின் எண்ணிக்கை
1,29,362

சிறந்த பரிந்துரை