கல்வி டெல் பிசி

பாதிக்கப்படும் நகரங்களில்

91,351

பயன்பெற்றுள்ள பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை

32,039

பயிற்சிப்பெற்று சான்று பெற்றுள்ள ஆசிரியர்களின் எண்ணிக்கை