ரிம ோட் கற்றலில் குழந்தைகள் வெற்றியதடயு ்கோரணங்கள்

2020 இல், பெருந்ப ொற்றின்
கொரணமொக உலகம் முழுவதிலும்
ஒரு புதிய கற்றல் மற்றும்
கற்பிக்கும் முறறறய
அறிமுகெ்ெடு ்தினனொம் - ரினமொட்
கற்றல் முறற. மொணவர ்கள்
ங்கள் வீட்டின் ப ௌகரிய ்தில்
இருந்து வகுெ்புகளில்
ெங்னகற்றொர ்கள், அது
வகுெ்ெறறகளின் எல்றல மற்றும்
கற்றல் முறறகறள
மொற்றியறம ் து. இந்
எதிர ்ெொரொ மொற்ற ் ொல் ஏற்ெட்ட
ஒரு ஆ ் ர ்ய ் க்க நன்றம
என்னபவன் றொல், ரினமொட்
கற்றலில் மொணவர ்கள்
பவற்றிகரமொகவளர ்ந் ொர ்கள். இது
ஏற்ெடக்கொரணமொன சில
கொரணிகள்இன ொ:

1. ெள்ளி அட்டவறணயில்
இருக்கும்
பநகிழ்வு ் ன்றமயொல்
ங்கள் ெள்ளிெ்ெணிகள் மீது
மொணவர ்களுக்கு அதிக
வொய்ெ்புகள் இருக்கிறது.
விறலமதிக்க ் க்க
னநர ்ற அவர ்கள்
ன மிெ்ெ ொல், ங்கள்
ெணியில் அவர ்களொல்
அழு ் மின் றி ஈடுெட
முடிகிறது. இ னொல்
கல்விறய ் ொண் டி பிற
ஆர ்வங்களிலும் அவர ்களொல்
ஈடுெடமுடிகிறது.

2. ஆசிரியர ்களின் ெரிவு
அதிகரி ்து விட்ட ொல்
ெொடங்கள் மற்றும்
மதிெ்பெண் இடு லில்
ளர ்வொக உள்ளொர ்கள்.
வீட்டுக் கற்றலின் அறமெ்பு
மற்றும் ெரவலொக இருக்கும் மநிறல சிக்கல்கள்
கொரணமொக ஆசிரியர ்கள்
மொணவர ்களுடன் பெரிதும்
இணங்குவ ொல், அழு ் ம்
இல்லொ சூழல் ஏற்ெடுகிறது.

3. அதிகொறல அலொரம்றவ ்து
எழுந்து ெயணம் ப ய்யும்
பெொன்னொன னநர ்ற
ஆசிரியர ்கள் மற்றும்
மொணவர ்கள் இருவரும்
ரினமொட் கற்றல் மூலம்
ன மிக்கிறொர ்கள். இ னொல்
னெொதுமொன தூக்கம் மற்றும்
ஓய்வு கிறட ்து, அதிக
உற்ெ ்தி ்திறன் மற்றும்
சிறெ்ெொன அழு ்
னமலொண் றம ஏற்ெடுகிறது.

மொணவர ்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர ்
ப ொடர ்பு பகொள்ள வகுெ்ெறறயில்
கற்ெது சிறந் வழி என் றொலும்கூட,
மொணவர ்கள் மற்றும் ஆசிரியர ்கள்
இறடனய ஒரு புதிய
ன்னம்பிக்றக அறலறய
ரினமொட் கற்றல் முறற
ஏற்ெடு ்தியுள்ளது. கவல்
ப ொடர ்பில் எளிறம மற்றும் புதிய
கற்றல் முறறகறள
உெனயொகிெ்ெ ொல் மொணவர ்கள்
வகுெ்பில் கவன ்துடன்
இருக்கிறொர ்கள்.