బట్టీ విధానంలో నేర్చుకోవడానికి విరుద్ధంగా మీ మద్దతు తెలియజేయండి

ఆరంభ్

అరంభ్ అనేది హిందీ పదం ‘‘ప్రారంభించడానికి’’ అనే అర్ధాన్ని కలిగి ఉంది. డెల్ కొరకు కూడా, ఆరంభ్ అనేది మార్పు దిశగా తొలి అడుగు. ఆరంభ్ ద్వారా, డెల్ విద్యార్థులు, టీచర్‌లు మరియు తల్లిదండ్రులకు చదువు కొరకు పిసి యొక్క ప్రయోజనాలు వంటి ఎన్నో విషయాలను తెలియజేయడానికి ఉద్దేశించబడింది మరింత చదవండి. ...

మరింత చదవండి

టీచర్ల కొరకు ఆరంభ్ ట్రైనింగ్

ప్రయోజనం పొందిన స్కూళ్లు
4,793
శిక్షణ పొందిన మరియు సర్టిఫై కాబడిన టీచర్‌‌లు
91,351
శిక్షణ పొందిన తల్లులు
1,29,362

అత్యుత్తమ సిఫార్సు