బట్టీ విధానంలో నేర్చుకోవడానికి విరుద్ధంగా మీ మద్దతు తెలియజేయండి

ఆరంభ్

అరంభ్ అనేది హిందీ పదం ‘‘ప్రారంభించడానికి’’ అనే అర్ధాన్ని కలిగి ఉంది. డెల్ కొరకు కూడా, ఆరంభ్ అనేది మార్పు దిశగా తొలి అడుగు. ఆరంభ్ ద్వారా, డెల్ విద్యార్థులు, టీచర్‌లు మరియు తల్లిదండ్రులకు చదువు కొరకు పిసి యొక్క ప్రయోజనాలు వంటి ఎన్నో విషయాలను తెలియజేయడానికి ఉద్దేశించబడింది మరింత చదవండి. ...

మరింత చదవండి

వెబ్‌నార్ శిక్షణా సెషన్

ఉపాధ్యాయులు(62 వెబ్‌నార్ )
15,808
తల్లిదండ్రులు (32 వెబ్‌నార్)
3,288


టీచర్ల కొరకు ఆరంభ్ ట్రైనింగ్

శిక్షణ పొందిన ఉపాధ్యాయుల సంఖ్య
91,351
తిరిగి శిక్షణ పొందిన ఉపాధ్యాయుల సంఖ్య
32,039
శిక్షణ పొందిన తల్లుల సంఖ్య
1,29,362

అత్యుత్తమ సిఫార్సు