విద్య కోసండెల్ పీసీ

కొట్టుకుంది నగరాలు

4420

లభ్ధి పొందిన స్కూళ్లు

78773

శిక్షణ మరియు సర్టిఫికేషన్ పొందిన టీచర్ల సంఖ్య