విద్య కోసండెల్ పీసీ

కొట్టుకుంది నగరాలు

4,793

లభ్ధి పొందిన స్కూళ్లు

91,351

శిక్షణ మరియు సర్టిఫికేషన్ పొందిన టీచర్ల సంఖ్య