నీకు స్క్రాబుల్ అంటే ఇష్టమా? ఈ చిట్కాలతో మీరు గేమ్లో మర ింతగా రాణ ించిండి!

 

స్కారాబుల్ ఆడట్ిం ఒక ఎతతయితే, గేమ్లో విజయవింతిం కావడిం మరొక ఎతతత.. స్కారాబుల్ గేమ్ మీ పదజాలిం మెరుగుపరచుకోవడిం కింట్ే చాలా ఎకకావ. ఇది న ైపుణయిం, వయయహిం మర యు పరతిఒకా స్కార కోరుకకన్న సర ైన్ పదాలన్ు ఎించుకోవడిం గుర ించిన్ది.

మీరు మీ గేమ్ని ప ించుకోవాలన్ుకకింట్ునానరా? అయితే చదవిండి...

 

“ish” తో ఆడండి- ప ందండి బరహ్మండమ ైన స్కకోర్!

బరహ్మిండమెైన్ స్కకారు కావాలా? అయితే ఒక పదిం తరువాత “ish”ని చేర్చడం దానిి ప ందేందుకు గల సులభమ ైన మార్్ాలలో ఒకటి. ఉదాహర్ణకు, child అవుతతింది childish, వామ్ అవుతతింది warmish, sheep అవుతతింది sheepish ఇలా అనేకిం అవుతతింట్కయి...

 

మీ ఉత్తమ సినిమాలు ప్లోచేయండి- ఆర్ంభం నుంచి

స్కాధారణింగా, మన్ పకట్ీదారులక పాయిింట్లన్ు లాగేసుకకింట్ునానరనే భయింతో చివర దాకా మన్ిం ఉతతమ లెట్ర్ కాింబినషే న్లన్ు సేవ్ చేస్కతాము. దీనిక ి భిన్నింగా, పరతి పదింతో ప దద స్కకారు చేసేిందుకక ఆరింభిం న్ుించి మర యు నిలకడగా మీరు అతతయతతమింగా ఆడట్ిం ఉతతమింగా ఉింట్ుింది.

 

“Benjamin” ఆడటం- ఇది ప్లర్ు మాత్రమే క్దు!

Brick అవుతతింది airbrick

Jump అవుతతింది outjump

Away అవుతతింది flyaway

పారథమికింగా, అపపట్ికే ఉన్న అయిదు అక్షరాల పదానిన సృషటిం్ చేిందుకక మీరు మూడు అక్షరాల ఎక్స్ట్ెన్షన్ని కలకపుతారు.

 

మూడు అక్షర్్ల పదాలను ఉపయోగ ంచి ఆడండి- ప్ెదద పదాలను ఎకుోవగ్ చేయకండి.

కొనినస్కారలు, మూడు అక్షరాల పదాలకక గల శకతనిి మరచిపకయి ప దద పదాలన్ు మాతమర ే ప ట్టకలన ే సిర్ మన్ెై భకవన్తో మన్ిం ఉింట్కము. హై-స్కకార ింగ్ ట్ెైల్్ని సరవోతతమిం చేసేిందుకక, పరతేయకిించి ర ిండు లేదా మూడు అక్షరాల చదరింలో పవర్ ట్ెైల్ని ప ిందడిం దాోరా, మూడు అక్షరాల పదానిన ఉపయోగ ించడిం ఉపయోగకరింగా ఉింట్ుింది.

 

మీ “E” మర్ యు “S”ని సర్ గా్ ఆడండ.

మీరు మీ “S” మర్ యు “E”ని జాగరత్తగ్ ప జిష్న్లల ఉంచండి ఎందుకంటే పరతి సెట్లల వ్టిలలో నాలుగు మాత్రమే ఉనాియి. అనేక పదాలకు S మర్ యు E ఒకటిగ్ ఉండవలసిన అవసర్ం క్బటిట, మీర్ు మర్ ంత్ జాగరత్తగ్ ఉండాలి.

ఇపుపడు మీకక పారథమిక అింశాలక తెలిశాయి కాబట్ిట, ఈ స్కారాబుల్ గేమ్్తో మీ ప్స్లో ఆడట్కనికి సన్నదధమవోిండి.

Funky Potato

Scrabble Sprint

Lexulous

మర ింతగా గేమ్ ఆడాలనే మాన్స్క స్ితితో పాట్ు మీరు మీ ట్ెైప్ింగ్లో పర పయరణత స్కాధిించారా? మీ ట్ెైప్ింగ్ని మాట్కలడనిచేచిందుకక ఈ జాబితా మీ పారరింభ పాయిింట్.